Algemene voorwaarden

Onze actuele voorraad wordt aangeduid met: groen (op voorraad), rood (niet op voorraad),
Let wel op dit is een momentopname en is geen garantie op levering.

Indien je weborder tijdens openingsuren voor 11u is doorgegeven kan het diezelfde dag hier nog vertrekken.
Leveringen zijn doorgaans op +/- 24u volgende werkdag.
Uitzonderingen zijn buitenformaten als achtergrondrollen en grote verpakkingen. +/- 48u
 
Thuis leveren:

Vanaf € 16 transportbijdrage oplopend in functie van afmetingen en gewicht.

€ 500 + = gratis (enkel België) verzending uitgezonderd speciale transporten met afwijkende afmetingen en gewicht zoals achtergronden.

Standaard worden er geen deelleveringen verzonden.

Afhalen in de winkel

    Afhaling in onze showroom te Aartselaar = Gratis
 

Inleiding: Algemene informatie

Firma :      Servix.be BV
Showroom :  Kontichsesteenweg 41
                    2630 Aartselaar
Telefoon:      03 887 77 20
E-mail:         info@servix.be
BTW-nr. :     BE0677.462.549
RPR:            Antwerpen


Artikel 1: Definities
In de onderhavige algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1- "Consument": iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor alle behalve beroepsmatige doeleinden producten of diensten aanschaft of hiervan gebruik maakt, die in overeenstemming met de wet van 14 juli 1991 op de handelspraktijken en op het informeren en beschermen van de consument;
2- "Verkoper": Servix.be BV;
3- "Overeenkomst op afstand": iedere overeenkomst betreffende producten of diensten die tussen verkoper en consument worden afgesloten in het kader van een verkoopsysteem of een systeem van dienstlevering dat op afstand door de verkoper is georganiseerd, die, voor deze overeenkomst en tot aan de sluiting ervan, uitsluitend een of meerdere communicatietechnieken op afstand gebruikt, hierbij inbegrepen de overeenkomst zelf.


Artikel 2: Informatie
Iedere consument die zich zakelijk verbindt aan de verkoper, op afstand of niet, wordt geacht kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden.


Artikel 3: Toepassing
Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke aankoop van producten of diensten die door de verkoper worden aangeboden, voor zover er door de partijen in deze voorwaarden niet uitdrukkelijk van wordt afgeweken, en deze wijziging niet is bevestigd door de Servix.be.

Het enkel eenzijdig vermelden van een wijziging door een consument is niet voldoende om van de toepassing van de voorwaarden af te wijken.


Artikel 4 : Aanbiedingen en bestellingen op afstand
Servix.be wijst elke verantwoordelijkheid af voor druk- en rekenfouten of onnauwkeurigheden van uiteenlopende aard in catalogi, brochures en andere reclame-uitingen, of voor de gevolgen daarvan. Wanneer Servix.be een bestelling ontvangt, zal deze pas van kracht zijn na schriftelijke bevestiging hiervan.

Tenzij anders bepaald, staat het Servix.be vrij om bestellingen te weigeren of om de levering ervan aan bepaalde voorwaarden te onderwerpen.Deze weigering dient binnen 15 dagen na de officiële ontvangst van de bestelling aan de consument te worden meegedeeld.

Zonder overeenkomst die anders beweert, en melding van een geldigheidsduur in een schriftelijk aanbod, zijn de onderwerpingen en gedane aanbiedingen van de Servix.be zonder verplichtingen.

Overeenkomsten die met personeelsleden worden gedaan, verplichten de verkoper tot niets.Voorts behoudt de Servix.be zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen aan te passen, mocht een dergelijke aanpassing nodig blijken te zijn.


Artikel 5: Verzakingstermijn
In overeenstemming met artikelen 47 en 90 en volgens de wet van 6 april 2010 op de handelspraktijken en het informeren en beschermen van de consument, en in het geval van bestelling van producten of diensten op afstand, heeft iedere consument de beschikking over een termijn van 14 kalenderdagen om af te zien van de bestelling die hij bij de Servix.be heeft gedaan.
Dit recht is van toepassing zonder boetes en zonder opgaaf van reden. Indien de producten met uitzondering van achtergrondpapier binnen deze termijn al geleverd zijn, dient de consument deze onverwijld, in hun oorspronkelijke verpakking, intact en uitgepakt noch beschadigd, terug te zenden, samen met alle eventuele accessoires of hulpstukken en een begeleidend schrijven, aan het volgende adres: Servix.be, Kontichsesteenweg 41, 2630 Aartselaar.


Artikel 6: Leveringstermijn
Servix.be verplicht zich ertoe de gevraagde producten of diensten binnen 15 werkdagen vanaf de schriftelijke bevestiging van de aanvaarding van de bestelling te leveren, of binnen 30 dagen indien de bestelling op afstand gedaan is.

In het geval van te late levering dient de consument Servix.be uiterlijk binnen drie werkdagen te sommeren het gevraagde alsnog te doen.

Wanneer dit niet gebeurt, kan de Servix.be niet verantwoordelijk gehouden worden voor de te late levering.

 
Artikel 7: Prijzen en Betaling
De prijs wordt vermeld in euro’s. De prijs die op de schriftelijke bevestiging van de bestelling wordt vermeld, is definitief en omvat BTW en eventuele heffingen.

De consument dient de betaling van zijn bestelling binnen acht werkdagen vanaf de schriftelijke bevestiging van de ontvangst van de bestelling te voldoen. In geval van te late betaling dient de consument aan de Servix.be een toeslag van 7% te betalen vanaf de eerste dag na het einde van de termijn van 8 dagen. 

Compensatie is niet toegestaan.
 
Artikel 8: Productcontrole
Bij levering dienen de producten gecontroleerd te worden en als er grond voor bezwaar is dient dit binnen uiterlijk 24 uur te worden ingediend.

Wanneer deze termijn wordt overschreden, kan de Servix.be in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor kennelijke gebreken die zich aan het geleverde product voordoen.

 
Artikel 9: Verzaking van verplichtingen
Wanneer de koper verzaakt in zijn verplichtingen, behoudt Servix.be zich het recht voor de verbroken overeenkomst te ontbinden zonder waarschuwing vooraf, en onder voorbehoud van eventuele schade en toeslagen.

Servix.be meldt dat de bedragen die zij nog tegoed heeft, onmiddellijk opeisbaar zijn, en dat een toeslag van 7% geheven zal worden bij te late betaling van de bedragen die haar bij de verzaking nog toekomen.

Voorts dient de koper in het kader van schade en eenmalige toeslagen, in geval van te late betaling, een bedrag te betalen dat gelijk staat aan 12% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 50€.


Artikel 10: Rechtbank
Ieder geschil dat tussen de partijen ontstaat, zal worden voorgelegd aan rechtbank te Antwerpen.

 

Servix.be garandeert dat de producten die zij te koop aanbiedt, vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricatiefouten , voor een periode van twee jaar vanaf het moment van levering.


Het herstel van verloren gegevens wordt nooit door de garantie gedekt.

Uitgesloten van garantie zijn :

1- regulier onderhoud en reparatie of het herstel van onderdelen die onderworpen zijn aan normaal gebruik;
2- verbruiksproducten die bij het product geleverd worden, zoals accu’s, batterijen, pilootlampen, flitsbuizen, etc.;
3- beschadiging of verlies van software, gegevens of voorraadondersteuning, kosten en vervoersrisico’s;
4- beschadiging veroorzaakt door onvolkomen reparatie of onderhoud;
5- beschadiging veroorzaakt doordat het product niet aan de geldende technische of veiligheidsnormen voldoet (respectievelijk niet geïnstalleerd of conform de installatie- en gebruiksinstructies gebruikt zijn);
6- beschadiging veroorzaakt door onvolkomen of foutieve installatie van software en andere producten;
7- reparatie of reparatiepogingen van het product door anderen dan Servix.be;
8- beschadiging door ongevallen, bliksem, overstromingen, brand, onvoldoende ventilatie of andere oorzaken buiten de wil van Servix.be;
9- beschadiging veroorzaakt doordat het product gebruikt is met accessoires, randapparaten of –technieken, die niet door Servix.be zijn geleverd;
10- beschadiging door onvolkomenheden in een systeemwaarin het product is geïntegreerd;
11- beschadiging door onvolkomenheden in de software;
12- veroorzaakt door misbruik, verwaarlozing of commerciële exploitatie.


Het onderhoud, de aanpassing of de reparatie

Het onderhoud, de aanpassing of de reparatie van door de Servix.be bezorgde artikelen en van programma’s die niet worden uitgevoerd door de Servix.be, die op andere manier zijn gebruikt dan op de voorgeschreven manier of anders dan door de socio-economische gemeenschap wordt geaccepteerd, alsook gebreken veroorzaakt door externe factoren, waarvoor Servix.be niet verantwoordelijk gehouden kan worden, doen elke garantie teniet.

 

In principe vindt de gebruiker toegang tot de beschikbare informatie op of via deze site plaats zonder dat hij persoonsgegevens, zoals naam, postadres of e-mailadres, hoeft te verschaffen...

Bij uitzondering is het mogelijk dat, met het oog op het verkrijgen van aanvullende diensten (zoals informatieverzoeken, reservering, ledenruimte of een abonnement op een nieuwsbrief), de gebruiker gevraagd wordt persoonlijke informatie, en met name gegevens, te verstrekken. In dat geval wordt de gebruiker van tevoren gewaarschuwd en worden de gegevens verwerkt overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Concreet betekent dit onder meer dat:

1- Uw persoonsgegevens worden enkel verzameld en verwerkt in overeenstemming met de opgegeven doeleinden tijdens de gegevensverzameling.
2- U heeft het recht uw persoonsgegevens te raadplegen, teneinde de juistheid ervan te verifiëren en eventuele fouten erin te corrigeren. Hiervoor kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking van wie de gegevens hieronder staan.
3- De gewestelijke overheid verplicht zich tot het nemen van adequate veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat er door derden misbruik wordt gemaakt van de door u verstrekte persoonsgegevens.


Surfinformatie gebruiken voor statistische doeleinden

Wanneer u de site bezoekt, worden door de geraadpleegde servers de volgende gegevens automatisch verzameld:

1- het IP-adres dat u is toegewezen tijdens uw verbinding;
2- de datum en het tijdstip waarop u toegang had tot de site;
3- de bezochte pagina’s;
4- het type browser dat is gebruikt;
5- het platform en/of het besturingssysteem dat geïnstalleerd is op uw pc;
6- de zoekmachine en de sleutelwoorden die u hebt gebruikt om de site te vinden.

Deze informatie wordt enkel bewaard om het aantal bezoekers te meten in de verschillende secties van de site en er verbeteringen in aan te brengen.


Gebruik van cookies

Om het surfen op de site te vergemakkelijken en het technisch beheer te optimaliseren, kan Servix.be  gebruik maken van cookies.

Een cookie is een klein stukje informatie dat op een website wordt opgeslagen via een browser van uw computer. Deze cookie kan worden geregenereerd wanneer u later nog eens dezelfde site bezoekt. De "cookie" kan alleen door de website die deze heeft gecreëerd, worden gelezen. De site gebruikt de cookies voor administratieve doeleinden zoals het registreren van uw voorkeuren voor een bepaald soort informatie, zodat u niet steeds bij elk bezoek aan onze site dezelfde handelingen op het toetsenbord hoeft te verrichten.

De meeste cookies functioneren alleen tijdens een sessie of bezoek. Geen enkele cookie bevat informatie waardoor er telefonisch contact of contact per post of email met u mogelijk is. Het is voor u ook mogelijk om uw browser zo te configureren dat er iedere keer wanneer er een cookie wordt aangemaakt een waarschuwing volgt of om de registratie ervan te verhinderen.


Verantwoordelijke voor de verwerking

Iedere aanvraag of vraag met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op deze site kan worden verzonden naar het postadres op de site of naar het e-mailadres info@servix.be

 

Deze bepaling geldt uitsluitend voor de internetverkoop aan consumenten.

Overeenkomstig de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (Art. 46, $1, 2°) heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Nadat u gemeld heeft dat u de overeenkomst wil herroepen, heeft u 14 dagen de tijd om het product terug te sturen met uitsluiting van achtergrondpapier. Deze termijn moet de klant toelaten het gekochte product te beoordelen zoals in een winkel. Tijdens de herroepingstermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het goed en de verpakking. Hij zal het goed slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het goed wenst te behouden.

Wanneer u gebruikte, geïnstalleerde, beschadigde of onvolledige toestellen zou retourneren, kunnen er kosten in rekening worden gebracht. Dit door middel van een waardevermindering.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing voor rechtspersonen of voor producten aangekocht door een natuurlijk persoon voor beroepsgebruik.

Indien de producten binnen deze termijn al geleverd zijn, dient de consument deze onverwijld terug te zenden, in hun oorspronkelijke verpakking, intact , niet uitgepakt noch beschadigd, samen met alle eventuele accessoires of hulpstukken en een begeleidend schrijven, aan het volgende adres :


Servix.be
Kontichsesteenweg 41
2630 AARTSELAAR
Tel : 03 887 77 20


Elk product dat onvolledig of beschadigd is of waarvan de originele verpakking beschadigd is, zal niet terugbetaald worden.

 
Merk je schade op bij de levering van je product, gelieve dan de zending te weigeren.
Heb je deze toch aanvaard, meld dan je transportschade binnen de 24 uur via info@servix.be met drie foto's in bijlage!

- 1 foto van de verpakking
- 1 foto van het transportlabel
- 1 foto van de schade

Aangezien elke transportschade anders is zoeken wij telkens de snelste oplossing voor u.
Je zal zo snel mogelijk op de hoogte gebracht worden.

...

Webshop powered by Marcando